NICOLE M. BARAN
NICOLE M. BARAN
1 文章0 评论

佐治亚理工学院National Research Service Award项目的神经科学博士后研究员。

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo