Judith Shulevitz
Judith Shulevitz
2 文章0 评论

美国记者,作家,文化批评家,《新共和国》杂志科学编辑,《纽约时报》撰稿人,在《纽约时报书评》和Slate上撰写专栏。著有《The Sabbath World: Glimpses of a Different Order of Time》。

播客

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo