Brian Resnick
Brian Resnick
5 文章0 评论

Vox科学记者,曾为《大西洋月刊》、《国家杂志》和《大众机械》撰稿。

播客/NEW

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo