Nick Romeo
Nick Romeo
2 文章0 评论

记者,评论家,为《大西洋月刊》、《纽约客》、《新共和国》、《国家地理》等媒体撰稿。

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo