Owen Hulatt
Owen Hulatt
1 文章0 评论

约克大学哲学博士,讲师,研究方向是音乐和艺术的深度。 最新著作《Adorno’s Theory of Aesthetic and Philosophical Truth: Texture and Performance》 (2016)。

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo