DYANI LEWIS
DYANI LEWIS
1 文章0 评论

位于澳大利亚荷巴特的科普新闻自由工作者。

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo