Thomas Dixon
Thomas Dixon
1 文章0 评论

哲学、科学、医学和宗教历史学家,伦敦玛丽皇后学院历史教授和情绪历史中心负责人,著有《哭泣的大不列颠》(Weeping Britannia: Portrait of a Nation in Tears)、《无私的诞生》(The Invention of Altruism)。

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo