Andreas Elpidorou
Andreas Elpidorou
1 文章0 评论

肯塔基州路易斯维尔大学哲学系助理教授,专注于心灵哲学研究,他写意识、认知和情感。著有《意识及物理主义的含义》。

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo